fbpx
Vyberte stránku

www.virivkyplus.cz - Showroom
Prodejna nyní v rekonstrukci ♥

Zanechte nám kontakt.
My se určitě ozveme...

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí a vašich údajů je pro nás důležitým požadavkem, který neustále zohledňujeme v našich obchodních vztazích. V tomto souhrnu bychom vás chtěli informovat, které údaje shromažďujeme při návštěvě našich webových stránek a k jakému účelu je používáme:

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vířivky Praha s. r. o. IČ 09002006 se sídlem Mukařovská 1567/25, Strašnice – Praha 10 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa pro doručování: Mukařovská 1567/25, Strašnice – Praha 10, e-mail: info@virivkyplus.cz, telefon: +420 778 000 752
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webových stránek,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.
 2. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.
 3. Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.
 4. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.
 5. Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.
 6. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.
 7. Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
 8. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Bližší informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Soubory Cookies

 1. Cookie je soubor, který obsahuje malé množství dat a který internetový prohlížeč ukládá do vašeho zařízení. Cookies zvyšují komfort návštěvníka internetových stránek, neboť pomáhají zapamatovat si navštívení a nastavení stránek a pomáhají nám zlepšovat webové stránky, aby byly uživatelsky přívětivější.
 2. V rámci základního dělení se cookies rozlišují na dlouhodobé a krátkodobé. Krátkodobé (dočasné) zůstávají uloženy v daném zařízení pouze v rámci doby, po kterou si prohlížíte naši internetovou stránku. Dlouhodobé (trvalé) cookies mohou zůstat uloženy i po zavření prohlížeče – pokud naši internetovou stránku navštívíte opakovaně, mohou naše stránky k těmto souborům přistupovat. Dlouhodobé cookies používáme výhradně k identifikaci vašeho zařízení, žádným způsobem jejich prostřednictvím neidentifikujeme osobu uživatele.
 3. Soubory cookies využíváme dle našich zásad používání cookies zejména k přizpůsobení a lepšímu zacílení našich reklam (tzv. marketingové cookies); analýze chování uživatele našich internetových stránek (tzv. analytické cookies); základní funkčnosti našich internetových stránek (tzv. nezbytné cookies).
 4. Pokud nesouhlasíte s uložením cookies ve vašem počítači, deaktivujte používání cookies ve vašem prohlížeči nebo využijte anonymní režim.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte využitím našich webových formulářů či odesláním objednávky v našem internetovém obchodě. Odesláním formuláře či objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, popř. Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 3. Změny v podmínkách ochrany osobních údajů jsou platné od okamžiku, kdy jsou zveřejněny na našich webových stránkách.
 4. Svá práva můžete kdykoli a bez jakýchkoli formalit uplatnit u správce osobních údajů dle čl. I.

Naposledy aktualizováno 20. 12. 2021

Víme o vířivkách úplně všechno a dokážeme vám určitě doporučit model, který naplní vaše očekávaní a užijete si relaxaci na max...

Napište nebo zavolejte vířivky prodej telefon +420 778 000 752